باورهایتان را بسازید
از مهمترین پایه های موفقیت، باورها هستند. اگر شما باور داشته باشید که پشتکار، همیشه جواب می دهد، در نتیجه انسان پرتلاشی خواهید بود. اما اگر باور داشته باشید که جهان، جای ناعادلانه ای است و تلاش ما، راه به جایی نخواهد برد، در نتیجه کرخت و بی تلاش خواهید شد. باورها، تنظیم کننده حرکت یا عدم حرکت ما هستند. خبر خوب اینکه، باورها ساختنی هستند و می توانید برای خودتان، باورهایی بسازید که حرکت زا و موفقیت آفرین باشند. مثلاً: باور به این که جهان به تلاش و لیاقت ما پاداش می دهد نه نیاز ما؛ باور به این که کسی دلسوزتر از خود ما به خود ما نیست و ... .

منبع : تجربه موفق |پیامک های موفقیتی8: باورهای شما، مهمترین دارایی تان هستند/ باورها، بادبان حرکت کشتی موفقیتی شما هستند/ بدون باورهای قوی، چیزی ندارید
برچسب ها : باور ,داشته باشید ,باور داشته ,باور داشته باشید